Algemene Voorwaarden

Created with Sketch.

Voorwoord

 1. Mobiyo SAS oefent een gereglementeerde activiteit uit die onderworpen is aan de vergunning van en het toezicht op de “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)” van de “Banque de France” (Franse centrale bank). Op grond daarvan heeft Mobiyo een vergunning van de “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution” (ACPR) als “Betalingsinstelling”(CIB 16458) op grond waarvan Mobiyo gemachtigd is om betalingsdiensten aan te bieden via haar betalingsplatform. 

Mobiyo SAS (RCS Nanterre 824 638 209, maatschappelijke zetel 94 rue de Villiers, 92532 Levallois-Perret Cedex – Frankrijk) (hierna “Mobiyo”) exploiteert een betalingsplatform dat is ontworpen voor het beheer van de inning van betalingen door internetgebruikers (“bezoekers”) namens webmasters (“handelaren”).

2. De Handelaar heeft volledige rechtsbevoegdheid om verbintenissen aan te gaan onder deze Algemene Voorwaarden.

De handelaar abonneert zich op de diensten van Mobiyo in het kader van een e-commerce activiteit en niet als consument. Om deze reden zien de partijen af van de toepassing van de bepalingen van de Franse Monetaire en Financiële Code (Code Monétaire et Financier) die van toepassing zijn op particulieren die handelen voor niet-beroepsmatige doeleinden, en ook van de bepalingen van de Franse Consumentenwet (Code de la Consommation).

De Handelaar, indien een fysieke persoon, is 18 jaar of ouder.

De toegang tot de belangrijkste functies van het MOBIYO betalingsplatform vereist het gebruik van een API (of betalingsscript). De Merchant installeert het script volgens de instructies op de MOBIYO website en/of door contact op te nemen met de MOBIYO hulplijn.

 1. Door in te schrijven op de door MOBIYO voorgestelde betaaldiensten, mandateert en instrueert de Merchant MOBIYO om de inning te beheren van de betalingen die door Bezoekers worden gedaan voor de aankoop van content, virtuele goederen en/of diensten op de website van de Merchant. Door dit te doen, is de Merchant op de hoogte van alle informatie die nodig is om op een geïnformeerde basis te contracteren en verklaart dat de door MOBIYO geleverde dienst voldoet aan zijn behoeften en eisen. Door zijn website aan te sluiten op en gebruik te maken van het MOBIYO betaalplatform, gaat de Merchant onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, met alle documentatie met betrekking tot het MOBIYO betaalplatform, die samen de volledige overeenkomst vormen die tussen de partijen is gesloten.

AARTICEL 1: OBJECT

Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de contractuele relaties die van toepassing zijn tussen de Handelaar en MOBIYO. Het beschrijft de rollen en verplichtingen van elke partij in de verschillende fasen van het gebruik van het betalingsplatform en bepaalt de financiële voorwaarden voor het gebruik van het MOBIYO-betalingsplatform.

Artikel 2: WERKING VAN HET MOBIYO-bETALINGSPLATFORM

2.1. De Merchant mandateert en instrueert MOBIYO voor het beheer van de inning van betalingen die door Bezoekers worden gedaan voor de aankoop van content, virtuele goederen en/of diensten op de website van de Merchant. MOBIYO is derhalve verantwoordelijk voor het ontvangen van gelden van Bezoekers en het doen van uitbetalingen aan de Merchant na aftrek van de kosten en provisies verschuldigd aan MOBIYO en aan de verschillende operators en payment service providers onder de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

2.2. Het door MOBIYO voorgestelde betalingsplatform verwerkt betalingen die met de volgende betaalinstrumenten worden verricht:

 1. i) Audiotel-betaling (IVR): de bezoeker betaalt door een betaaltelefoonnummer te bellen;
 2. ii) SMS-betaling tegen premiumtarief: de bezoeker betaalt door een SMS naar een verkort premiumtariefnummer te sturen;

iii) Internet+ Box betaling: de Bezoeker betaalt rechtstreeks aan zijn Internet Service Provider (ISP) tegen de abonnements- en factureringsvoorwaarden die door zijn ISP zijn vastgesteld (“ISP debit”);

 1. iv) MPME (Micro Payment Mobile Enablers)/ Internet+ Mobile betaling: de Bezoeker betaalt rechtstreeks aan zijn mobiele telefoonaanbieder volgens de abonnements- en factureringsvoorwaarden die door zijn mobiele telefoonaanbieder zijn vastgesteld (“operator debit”);
 2. v) Betaling met bankdomiciliëring/creditcard: de Bezoeker betaalt met een bankdomiciliëring/creditcard;
 3. vi) Betaling met een prepaid kaart of elektronische portemonnee: de Bezoeker betaalt met een door MOBIYO geaccepteerde prepaid kaart of elektronische portemonnee (“prepaid kaart debit”).

2.3. De Handelaar kan MOBIYO inschakelen voor het beheer van de inning van betalingen die met een of meer van de in 2.2 genoemde betaalinstrumenten worden verricht.

2.4. Betalingen gedaan door middel van de betaalinstrumenten genoemd in artikel 2.2

 1. i) Voor elke betaling verricht door een Bezoeker, geeft het MOBIYO platform de Bezoeker een transactie identificatiecode (“de Code”) die de Bezoeker dient in te voeren op de website pagina van de Merchant die het script of het MOBIYO API betalingsverzoek bevat, om de transactie af te ronden en de inhoud, het virtuele goed en/of de dienst te verkrijgen die door de Merchant op de markt wordt gebracht.
 2. ii) Het MOBIYO-betalingsplatform controleert de geldigheid van de ingevoerde code.

Als het betaalplatform de ingevoerde Code bevestigt, wordt de Bezoeker doorgeleid naar de website van de Merchant, waar hij toegang krijgt tot de inhoud, het virtuele goed en/of de dienst die door de Merchant op de markt wordt gebracht.

Indien de ingevoerde code ongeldig is, wordt de Bezoeker daarvan op de hoogte gesteld door middel van een door het betaalplatform gegenereerde foutmelding.

 1. c) Een transactie genereert:
 • de afgifte van een enkele Code door het betalingsplatform
 • een enkele uitbetaling aan de Merchant.
 1. d) Bij betaling via MPME en/of Internet+ wordt de Code direct op de websitepagina van de Merchant ingevoerd zonder dat de Bezoeker iets hoeft te doen. Voor deze betalingscategorie krijgt de Bezoeker geen Code.
 2. e) Bij betaling voor een abonnement wordt de Code direct ingevoerd op de Merchant’s website pagina, zonder dat de Bezoeker iets hoeft te doen. Voor deze betalingscategorie krijgt de bezoeker geen code.

ARTICEL 3: BETALINGSMETHODEN GESCHIKT DOOR HET MOBIYO-bETALINGSPLATFORM

3.1 Eenmalige betaling:

3.1.1 Het betaalplatform stelt de Handelaar in staat om “Eenmalige betalingstransacties” te innen, d.w.z. voor de aankoop van content, virtuele goederen en/of diensten betaalbaar in een eenmalige transactie. Elk item van de content, virtueel goed en/of dienst van de Merchant wordt gefactureerd zoals gedefinieerd door de Merchant.

3.1.2. Deze betaalmethode is beschikbaar voor alle betaalinstrumenten genoemd in artikel 2.2.

3.1.3. Afhankelijk van de aard van de aangeboden content, virtuele goederen en/of diensten, kan de Merchant bepalen of de betaling de Bezoeker toestaat:

 • eenmalige of meervoudige toegang tot de verkochte content, virtuele goederen en/of diensten
 • toegang voor een vooraf bepaalde duur tot de verkochte inhoud, virtuele goederen en/of diensten

Note: “Eenmalige betaling” door MPME en/of Internet+ staat geen meervoudige toegang tot inhoud, virtuele goederen en/of diensten toe.

3.1.4. De door de Handelaar in overeenstemming met artikel 3.1.2. gedefinieerde parameters van “Eenmalige betalingen” worden geassocieerd met een code-uitgifte- en herkenningssysteem. Ervan uitgaande dat de Handelaar erin heeft voorzien dat de Bezoeker meer dan één keer toegang heeft tot de content, het virtueel goed en/of de dienst, hoeft de Bezoeker enkel de Code opnieuw in te geven telkens hij de door de Handelaar gecommercialiseerde content, virtueel goed en/of diensten wenst te consulteren.  Zodra het aantal door de Handelaar geautoriseerde raadplegingen is bereikt, wordt de autorisatie van de code ingetrokken. Enkel de eerste ingave van de code genereert een uitbetaling, aangezien andere ingaves geen nieuwe transacties vormen.

3.1.5 De bedragen die betrekking hebben op de geldige “Eenmalige betaling” aankooptransacties van Bezoekers worden gecrediteerd op de privé-interface van de Handelaar (“MOBIYO Account”) (na aftrek van de kosten en commissies die verschuldigd zijn aan MOBIYO en aan de verschillende betalingsoperatoren en dienstenleveranciers onder de hieronder uiteengezette voorwaarden).

3.2 Pay-per-minute:

3.2.1 Het betalingsplatform stelt de Merchant in staat om de incasso van pay-per-minute transacties te verkrijgen.

3.2.2. Deze betaalmethode is alleen beschikbaar voor Audiotel (IVR) betalingen (zie artikel 2.2.i), de enige betalingen waarbij premium-tarief per minuut mogelijk is. De kosten van de communicatie met de premium-tarief telefoon server komt overeen met het door de Merchant gekozen tarief schema voor het factureren van zijn inhoud, virtueel goed en/of dienst (zie artikel 12: Tarief schema).

3.2.3 Pay-per-minute billing is beschikbaar voor real-time toegang tot de website van de Merchant (“Immediate Access”) of voor uitgestelde raadpleging (“Deferred Access”) van de door de Merchant voorgestelde content, virtuele goederen en/of diensten. Details van deze betalingswijzen worden hieronder gegeven.

Door de synchronisatie die noodzakelijk is tussen het MOBIYO-platform en de website van de Handelaar, kan de totale effectieve tijd die besteed wordt aan het raadplegen van de inhoud, virtuele goederen en/of diensten die door de Handelaar op de markt worden gebracht, licht verschillen van de gesprekstijd met de premium-telefoondienst.

3.2.4 De bedragen met betrekking tot de geldige pay-per-minute aankooptransacties van Bezoekers worden geregistreerd op de privé-interface van de Handelaar (“MOBIYO Account”) (na aftrek van de kosten en provisies verschuldigd aan MOBIYO en aan de verschillende betalingsoperatoren en dienstenleveranciers onder de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet), zodra de Bezoeker de verbinding met de premium-telefoonserver verbreekt, ongeacht of de gekochte toegang onmiddellijk of uitgesteld is.

3.2.5 In overeenstemming met de geldende telecommunicatieregelgeving zullen de gesprekken van de Bezoeker die niet langer duren dan de tijd die nodig is voor de boodschap die de bellers informeert over de premium-rate status van het gebelde nummer, geen aanleiding geven tot enige inning van bedragen in naam van de Handelaar.

3.2.6. Pay-per-minute met “Onmiddellijke toegang”:

De Bezoeker krijgt een transactie-identificatiecode en wordt uitgenodigd een betaalnummer te bellen om de code te valideren en activeren. De Bezoeker wordt vervolgens doorgestuurd naar de eerste pagina van de inhoud, virtuele goederen en/of diensten die door de Handelaar op de markt worden gebracht;

De Bezoeker dient gedurende de gehele duur van de raadpleging/het gebruik van de inhoud, virtuele goederen en/of diensten van de Handelaar gelijktijdig verbonden te blijven met het betaalnummer;

Zodra de Bezoeker de verbinding met het servicenummer verbreekt, trekt het MOBIYO-platform de autorisatie voor toegang tot de content, virtuele goederen en/of diensten van de Merchant in. De Bezoeker wordt automatisch doorgestuurd naar een exit pagina op de website van de Merchant.

3.2.7. Pay-per-minute met “Uitgestelde toegang”:

De bezoeker krijgt een transactie-identificatiecode en wordt uitgenodigd een betaalnummer te bellen om de code te valideren en te activeren.

Het systeem dat de code uitreikt en herkent, koppelt de code aan een tijdskrediet dat gelijk is aan de duur van de communicatie van de Bezoeker met de premium-tarief telefoondienst.

Het door de Bezoeker gekochte tijdskrediet voor raadpleging/gebruik van de inhoud, virtuele goederen en/of diensten van de Handelaar kan vervolgens worden gebruikt binnen 60 dagen na de datum van de aankoop die de uitgifte van de Code genereert. De Bezoeker kan het tijdskrediet gebruiken in één of meerdere bezoeken.

Bij elke raadpleging van de inhoud, virtuele goederen en/of diensten van de Handelaar moet de Bezoeker de Code opnieuw invoeren, zodat het MOBIYO-platform de geldigheid ervan kan controleren. Het platform controleert of de limiet van 60 dagen niet is verstreken en of het tijdskrediet voor de raadpleging niet is opgebruikt.

Zodra de Code niet langer geldig is, trekt het MOBIYO-platform de autorisatie voor toegang tot de inhoud, virtuele goederen en/of diensten van de Merchant in. De Bezoeker wordt automatisch doorverwezen naar een exit pagina op de website van de Merchant.

In overeenstemming met artikel 3.2.4, vormt de tijdskrediet aankoop de enige transactie die een uitbetaling aan de Merchant genereert. Deze transactie wordt aan de Handelaar gecrediteerd op het einde van het premium telefoongesprek dat gebruikt werd voor de aankoop van het tijdskrediet. Het daaropvolgende gebruik van de code om toegang te verkrijgen tot de content, virtuele goederen en/of diensten van de Handelaar vormt slechts een technische dienst die een aanvulling vormt op de betaling en geeft de Handelaar niet het recht om verdere bedragen te innen.

3.3. “Betaling van het abonnement “Abonnementspas:

3.3.1. Het betaalplatform stelt de Merchant in staat om abonnementen (“Subscriber Pass”) op de content, virtuele goederen en/of diensten van de Merchant te verkrijgen.

3.3.2. Deze betaalmethode is beschikbaar voor alle betaalinstrumenten genoemd in artikel 2.2. met uitzondering van Audiotel (IVR) betaling (zie artikel 2.2. i) en premium-rate SMS betaling (zie artikel 2.2. ii).

3.3.3. De Handelaar bepaalt de prijs, de geldigheidsduur en de wijze van aankoop van de Abonnementspas (de Handelaar kan de mogelijkheden van de Bezoeker om een Abonnementspas aan te schaffen beperken tot één van de betaalinstrumenten genoemd in artikel 2.2, beperkt door de verboden voorzien in artikel 3.3.2) tot een maximum van: 50 € per maand.

3.3.4. De kenmerken van de Abonneepas worden gekoppeld aan het systeem voor de uitgifte en herkenning van codes.

3.3.5. Bij elke raadpleging van de inhoud, virtuele goederen en/of diensten van de Handelaar moet de Bezoeker de Code opnieuw invoeren, zodat het MOBIYO-platform de geldigheid ervan kan controleren. Het platform controleert of de Abonnementspas nog geldig is:

 • Als de Abonneepas geldig is, wordt de Bezoeker doorgestuurd naar de content of de dienst op de website van de Merchant.
 • Als de Abonnementspas is verlopen, wordt de Bezoeker geïnformeerd en automatisch doorgestuurd naar een exit-pagina op de website van de Merchant.

3.3.6. De Merchant kan factureren:

 • een deel van de content, virtuele goederen en/of diensten door Abonneepas en
 • bepaalde aangewezen content, virtuele goederen en/of diensten op een “Eenmalige betaling” basis (Zie artikel 3.1).

3.3.7. In overeenstemming met artikel 3.3.4, vormt de aankoop van de Abonnementspas de enige transactie die een uitbetaling aan de Handelaar genereert. Deze transactie wordt aan de Handelaar gecrediteerd bij de aankoop van de Abonnementspas en de uitgifte van de Code. Het daaropvolgende gebruik van de code om toegang te verkrijgen tot de content, virtuele goederen en/of diensten van de Handelaar vormt slechts een technische nevendienst van de betaling en geeft de Handelaar niet het recht om verdere bedragen te innen.

3.3.8. De bedragen die betrekking hebben op de Subscriber Pass aankooptransacties van Bezoekers worden gecrediteerd op de privé-interface van de Handelaar (“MOBIYO Account”) (na aftrek van de kosten en commissies die verschuldigd zijn aan MOBIYO en aan de verschillende betalingsoperatoren en service providers onder de hieronder uiteengezette voorwaarden).

3.4. Betaling voor toegang tot de website van de Handelaar: “Toegangsticket”:

3.4.1. Het betalingsplatform stelt de Merchant in staat om eenmalig toegang tot de gehele website te factureren (“Access Ticket”)

3.4.2. Deze betaalmethode is beschikbaar voor alle betaalinstrumenten genoemd in artikel 2.2. met uitzondering van Audiotel (IVR) betaling (zie artikel 2.2. i) en premium SMS betaling (zie artikel 2.2. ii).

3.4.3. De Handelaar bepaalt de prijs van het Toegangsbewijs en de wijze van aankoop (de Handelaar kan de mogelijkheden van de Bezoeker om een Toegangsbewijs te kopen beperken tot één of meerdere van de betaalinstrumenten opgesomd in artikel 2.2, beperkt door de verbodsbepalingen voorzien in artikel 3.4.2) tot een maximum van: 50 €.

3.4.4. Het Toegangsbewijs is slechts voor eenmalig gebruik.

3.4.5. De kenmerken van het Toegangsbewijs worden gekoppeld aan het systeem van uitgifte en herkenning van de Code.

3.4.6. Wanneer de Bezoeker de Code invoert, controleert het MOBIYO platform de geldigheid van het Toegangsbewijs:

 • Als het Toegangsbewijs geldig is, wordt de Bezoeker doorgestuurd naar de inhoud of de dienst op de website van de Merchant.
 • Als het toegangsbewijs is verlopen, wordt de bezoeker geïnformeerd en automatisch doorgestuurd naar een exit-pagina op de website van de Merchant.

3.4.7. De bedragen die betrekking hebben op de aankooptransacties van de Toegangstickets door Bezoekers worden gecrediteerd op de privé-interface van de Handelaar (“MOBIYO-rekening”) (na aftrek van de kosten en commissies die verschuldigd zijn aan MOBIYO en aan de verschillende betalingsoperatoren en dienstverleners onder de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet).

ARTICEL 4: PROCEDURE VOOR AANSLUITING OP HET MOBIYO PLATFORM

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOBIYO mag een Merchant niet meerdere verbindingen maken met het MOBIYO-betalingsplatform.

4.1. Registratieaanvraag:

4.1.1 Registratieformulier MOBIYO:

De Merchant vult het registratieformulier in op de MOBIYO website https://merchant.mobiyo.com/security/registration/ en verstrekt daarbij de volgende informatie:

a) Als de Merchant een individu is:

 • Laatse naam;
 • Voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Huisadres;
 • Telefoonnummer;
 • Oprichtingsnummer voor zelfstandige ondernemer en/of zelfstandige
 • Valid e-mail adres;
 • Nummer officieel identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort) en vervaldatum;
 • Referenties van de bank waar de Merchant zijn rekening aanhoudt (bijv. IBAN);
 • URL-adres van de website(s) van de Merchant;
 • Beschrijving van de activiteit van de Merchant (inhoud van de website);
 • Naam van de provider die de website of dienst host;
 • Adres van de provider die de website of dienst host.

b) Als de Merchant een rechtspersoon is (bv. opgericht als een vennootschap):

 • Laatse naam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon;
 • Voornaam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon;
 • Geboortedatum van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon;
 • Geboorteplaats van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon;
 • Nummer van het officiële identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort) van de vertegenwoordiger van de juridische entiteit en vervaldatum
 • Naam van de juridische entiteit;
 • Adres van het hoofdkantoor van de rechtspersoon;
 • Beschrijving van de activiteit van de handelaar (inhoud van de website);
 • Registratienummer (bijv. SIREN)
 • Intracommunautair BTW-nummer voor bedrijven in de Europese Unie of fiscaal identificatienummer voor landen buiten de Europese Unie;
 • Telefoonnummer;
 • Valid e-mail adres;
 • Referenties van de bank waar de rekening van de aanvrager loopt (bijv. IBAN);
 • URL-adres van de website(s) van de Merchant;
 • Beschrijving van de activiteit van de Merchant (aard van de diensten, bestemming van de gelden, economische rechtvaardiging);
 • Naam van de provider die de website of dienst host;
 • Adres van de provider die de website of dienst host.

Note: Indien de Handelaar een zelfstandig ondernemer is in de zin van de Franse wet van 4 augustus 2008, dient hij zich in te schrijven als particulier.

4.1.2. Enkel volgens de “sterke KYC” vereisten beweert de Handelaar dat hij de effectieve begunstigde is van de overeenkomst. Bij gebreke daaraan wordt hij verzocht alle in deze overeenkomst gevraagde informatie te verstrekken betreffende de effectieve begunstigde van de overeenkomst namens wie hij optreedt, en alle overeenkomstige bewijsstukken en volmachten te verstrekken.

4.1.3. Enkel volgens de “strenge KYC” vereisten en wanneer de Handelaar niet gedomicilieerd is in Frankrijk of op Frans grondgebied, wordt hij verzocht aan te geven of hij (of de begunstigde namens wie hij optreedt) een Politiek Blootgestelde Persoon is in de zin van artikel L.561-10 2° van de Franse Monetaire en Financiële Code (Code Monétaire et Financier). Politiek prominente personen zijn verplicht de volgende aanvullende informatie te verstrekken:

 • Bewijsstukken van hun functie als politiek prominente persoon;
 • Informatie over de herkomst van middelen die in het kader van deze overeenkomst waarschijnlijk via MOBIYO zullen worden doorgegeven;

Opmerking: Goedkeuring van de registratie van een Handelaar die ook een Politiek Bloot Persoon is, is onderworpen aan de beslissing van het uitvoerend orgaan van MOBIYO.

4.1.4. De Handelaar voert een login en een wachtwoord in om toegang te krijgen tot zijn MOBIYO Account.

4.1.5. De Handelaar gaat deze overeenkomst onvoorwaardelijk aan.

De Merchant stemt online in met deze Algemene Voorwaarden, en met alle documentatie die van toepassing is op het MOBIYO betaalplatform. Een Merchant die ook een rechtspersoon is, is voorts verplicht om twee ondertekende exemplaren van deze overeenkomst aan MOBIYO te retourneren.

4.1.6. Enkel volgens de “sterke KYC” vereisten, overlegt de Merchant ook kopieën van bewijsstukken.

De Merchant dient MOBIYO binnen vijftien (15) dagen te voorzien van de volgende documenten:

 • Kopie van de officiële identiteitskaart voorzien van een foto,
 • Huidig bewijs van woonplaats,
 • Bewijs van referenties van de bank waar de rekening van de aanvrager loopt (bijv. RIB-afschrift),
 • “K-bis” of, in voorkomend geval, een ander door de autoriteiten van het land van herkomst van de rechtspersoon afgegeven registratiedocument van de vennootschap,
 • Kopie van de statuten van de rechtspersoon,
 • In voorkomend geval, alle volmachten en machtigingen die vereist zijn om deze overeenkomst uit te voeren.

MOBIYO behoudt zich het recht voor om de Handelaar te verzoeken aanvullende bewijsstukken te overleggen.

4.1.7 ” Sterke KYC ” vereisten, voorwaarden

Identificatie via ” Strong KYC ” procedures wordt gevraagd en zal gevraagd worden aan de VERKOPER wanneer:

 • de MERCHANT gevestigd is buiten de EU (Groep 1), ii) buiten de EEA (Groep 2), iii)of buiten een van de erkende derde landen (Groep 3) die dezelfde anti-fraude en witwas wetgeving zouden hebben als de EU (zie de landen hierna).

Groep 1: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden.

Groep 2: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

Groep 3: Zuid-Afrika, Australië, Brazilië, Canada, Zuid-Korea, Verenigde Staten, Rusland, Hongkong, India, Japan, Mexico, Singapore, Zwitserland.
en/of

 • Een uitbetalingsverzoek van meer dan €250,- van de VERMELDER.

en/of

 • Een cumulatief uitbetalingsverzoek van de MERCHANT over 12 maanden van meer dan €2.500.

en/of

 • MERCHANT wenst credit card betaling te gebruiken.

en/of

 • MERCHANT ontvangt betalingen uit landen die zich buiten de bovenstaande landengroep bevinden.

4.2. Goedkeuring van de registratie door MOBIYO:

4.2.1. MOBIYO controleert of de Merchant voldoet aan de voorwaarden voor registratie (bijvoorbeeld 18 jaar of ouder, of niet al een MOBIYO Account houder), of de aanvraag volledig is, de informatie en bewijsstukken consistent zijn en of de Merchant niet voorkomt op de bevroren tegoeden of embargolijst.

4.2.2. Indien de aanvraag volledig en consistent is, stuurt MOBIYO de Handelaar een e-mail ter bevestiging met instructies die de Handelaar dient op te volgen om zijn registratie te bevestigen.

4.2.3. Indien de aanmelding niet volledig of consistent is, of indien de Merchant niet voldoet aan de voorwaarden voor registratie, wordt de registratie niet bevestigd en wordt het registratieproces opgeschort voor een periode van één maand in afwachting van nadere informatie. Indien de informatie binnen deze periode niet is geregulariseerd, wordt de aanvraag gesloten.

4.3. MOBIYO-rekening van de handelaar:

4.3.1. De Merchant is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van zijn MOBIYO Account en in het bijzonder voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord.

4.3.2. Tijdens de duur van deze overeenkomst verbindt de Handelaar zich ertoe om via zijn MOBIYO Account de bij de registratie verstrekte gegevens onverwijld aan te passen, zodat de gegevens juist, up-to-date en volledig blijven. De Handelaar verbindt er zich eveneens toe om alle bewijsstukken te verstrekken die vereist zouden kunnen zijn.

4.3.3. Indien de door de Handelaar verstrekte gegevens verouderd of onvolledig zouden zijn, behoudt MOBIYO zich het recht voor om de levering van de diensten voorzien in deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat de Handelaar enige vergoeding voor de opschorting verschuldigd is en zonder dat de Handelaar interest verschuldigd is op de ingehouden bedragen, tot op het ogenblik dat de Handelaar zijn situatie regulariseert, of om de overeenkomst te beëindigen zoals voorzien in artikel 19.

4.4 Installatie van scripts of API betalingsverzoek:

4.4.1 MOBIYO verschaft de Merchant alle informatie en technische instructies die nodig zijn voor de installatie en het gebruik van het MOBIYO betaalplatform.

4.4.2 De Merchant integreert de scripts (of het MOBIYO API betalingsverzoek) op zijn website, volgens de integratieprocedure die wordt geleverd op: http://www.mobiyo.com/22/integration

Note : De Handelaar accepteert om de MOBIYO betalingsvoorwaarden op te nemen in de scripts (of het MOBIYO API betalingsverzoek).

4.4.3 De Handelaar voert alle upgrades, updates, verwijderingen en herinstallaties van scripts (of API betalingsverzoeken) uit op verzoek van MOBIYO. MOBIYO zal zich naar beste kunnen inspannen om Merchants vooraf te informeren over MOBIYO scripts (of MOBIYO API betalingsverzoeken).

4.4.4 Indien de Merchant moeilijkheden ondervindt tijdens een van deze handelingen, kan hij contact opnemen met de MOBIYO Klanten Assistentie dienst (zie artikel 13).

4.5. Definitie van Merchant URL’s en type betaling:

4.5.1 De Merchant gebruikt zijn MOBIYO-account om de URL’s van content, virtuele goederen en/of diensten te bepalen die hij tegen betaling op zijn website wil verspreiden, evenals de bijbehorende betaalmethoden die hij op zijn website wil autoriseren.

4.5.2 De Handelaar mag al deze parameters of een deel ervan te allen tijde wijzigen.

4.5.3 MOBIYO raadt de Handelaar aan om regelmatig wijzigingen aan te brengen aan de URL van de te koop aangeboden virtuele inhoud, goederen en/of diensten, om de door MOBIYO geleverde beveiligingsscripts te installeren, en om te vermijden dat links openbaar worden gemaakt die rechtstreeks toegang geven tot zijn inhoud of diensten.

ARTIKEL 5: TERM

5.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de registratie van de Handelaar door MOBIYO wordt goedgekeurd. Deze goedkeuringsdatum zal voor beide partijen bindend zijn als de datum van uitvoering van deze overeenkomst. De Merchant is geregistreerd bij MOBIYO en kan beginnen met het gebruik van de MOBIYO dienst wanneer de registratieprocedure zoals beschreven in artikel 4 volledig en succesvol is afgerond.

5.2 Behoudens andersluidende bepalingen in deze bijlage: Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.3. Bij het einde van de overeenkomst zal MOBIYO een uitbetaling doen van alle bedragen die nog verschuldigd zijn aan de Handelaar onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 19.

5.4 In geval van overlijden van de Handelaar, zal MOBIYO alle aan de Handelaar verschuldigde sommen uitbetalen aan de wettige erfgenamen en rechtverkrijgenden van de Handelaar die zich bij MOBIYO of, bij gebreke daaraan, bij de Franse Staat hebben bekend gemaakt. De overeenkomst zal automatisch beëindigd worden door het overlijden van de Handelaar.

Artikel 6:  VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR

6.1 Verplichtingen met betrekking tot online-identificatie:

In overeenstemming met de geldende wetgeving verplicht de Merchant zich om op alle door de Merchant gepubliceerde websites alle of een deel van de volgende informatie ter beschikking te stellen van het publiek, afhankelijk van de situatie die van toepassing is op de Merchant (Bedrijf/individuen/zelfstandigen):

 • De naam of handelsnaam van de Merchant, de statutaire zetel, het telefoonnummer en, in het geval van een onderneming die onderworpen is aan registratie in een handels- en vennootschapsregister of beroepsregister, het registratienummer van de onderneming, het maatschappelijk kapitaal en het adres van de statutaire zetel;
 • De achternaam, voornaam, huisadres en telefoonnummer van de handelaar;
 • De naam van de directeur of mededirecteur van de publicatie van de website van de Merchant;
 • De naam, denominatie of bedrijfsnaam en het adres van de host of hosting provider van de website van de Merchant (bij wie de Merchant zijn achternaam, voornaam, thuisadres en telefoonnummer heeft geregistreerd, voor zover van toepassing)

6.2. Technische verplichtingen:

6.2.1 De Handelaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de adressen van zijn website-inhoud of -diensten effectief en rechtsgeldig verwijzen naar de betreffende inhoud of diensten.

6.2.2 De Handelaar verbindt zich ertoe alle technische aanwijzingen en instructies van MOBIYO met betrekking tot de installatie en het gebruik van het MOBIYO-betaalplatform na te leven, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid. Meer in het bijzonder verbindt de Handelaar zich ertoe niet te proberen de werking van het MOBIYO-betaalplatform te wijzigen of aan te passen.

6.2.3 De Handelaar aanvaardt als enige de kosten en de volledige verantwoordelijkheid voor de integratie van scripts (of van MOBIYO API-betalingsverzoeken) op zijn website, en evenzeer voor de opwaardering, de bijwerking, de intrekking, de verwijdering of de herinstallatie van scripts of MOBIYO-betalingsverzoeken.

6.2.4 De Handelaar verbindt zich ertoe om de premiumnummers die gebruikt worden voor MOBIYO-betalingen niet rechtstreeks op zijn website weer te geven. Enkel scripts (of MOBIYO API betalingsverzoeken) mogen deze informatie bevatten.

6.2.5 De Handelaar machtigt MOBIYO om toegang te krijgen tot de inhoud en de diensten die hij op de markt brengt, zodat MOBIYO, indien nodig, alle nodige controles en tests kan uitvoeren. Deze toegang geeft geen recht op een uitbetaling.

6.3 Verplichtingen met betrekking tot de inhoud of diensten van de Merchant:

MOBIYO wijst de handelaar, ongeacht of deze een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, erop dat zijn activiteit een elektronische handel is in de zin van artikel 14 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 in zijn huidige versie.

6.3.1 De Handelaar verbindt zich ertoe het betalingsplatform MOBIYO niet te gebruiken voor betalingen van materiële goederen zonder schriftelijke toestemming van MOBIYO.

6.3.2 De Handelaar dient regelmatig de beschikbaarheid en actualiteit te controleren van de content of diensten die hij op de markt brengt.

6.3.3 De Handelaar aanvaardt als enige de redactionele verantwoordelijkheid voor zijn website en voor de inhoud of diensten die hij op de markt brengt. De Handelaar verbindt zich ertoe de geldende reglementering na te leven die van toepassing is op zijn activiteit en in het bijzonder met:

 • Respect voor het individu en voor de menselijke waardigheid, voor persoonlijkheidsrechten (zoals het beeldrecht en het recht op privacy);
 • Intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder het merkenrecht en het octrooirecht, het auteursrecht en de naburige rechten, de suigeneris rechten van de producenten van databanken.
 • De rechten van personen en eigendom.

6.3.4 De Handelaar verbindt zich ertoe zich te houden aan de aanbevolen gedragscodes die van toepassing zijn op zijn activiteit en geen inhoud of diensten te commercialiseren:

 • in strijd met de openbare orde, de wet of de goede zeden;
 • direct of indirect beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, homofoob, revisionistisch of schadelijk voor de eer of reputatie van anderen;
 • die direct of indirect aanzetten tot discriminatie van of haat jegens een persoon of groep op grond van afkomst, seksuele geaardheid, etniciteit, nationaliteit of religieuze overtuiging;
 • het bedreigen van een individu of een groep;
 • zoofiliek of pedofiel van aard, het aanbieden van of aanzetten tot het gebruik van prostitutie of escortdiensten;
 • urologisch of scatologisch van aard, het handelen in of aanzetten tot de handel in bestanddelen en producten van het menselijk lichaam;
 • vernederend of kwetsend voor de mens, zijn waardigheid of integriteit;
 • het aanzetten tot het plegen van een misdrijf, misdaad of terroristische daad of het trachten te rechtvaardigen van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid;
 • uitlokking tot zelfmoord;
 • een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek of op giften van het publiek;
 • onlinegokdiensten en weddenschappen aanbieden of voorstellen die volgens de huidige regelgeving niet zijn toegestaan (met inbegrip van, indien nodig, “Instant Wins”-spelen) of andere kansspelen die volgens de plaatselijke wet- en regelgeving niet zijn toegestaan;
 • derden in staat stellen direct of indirect i) software aan te schaffen die zonder vergunning of licentie is gewijzigd of verspreid, ii) serienummers van illegaal gekopieerde software, iii) software die inbraak in IT-, telecommunicatie- en automatische gegevensverwerkingssystemen mogelijk maakt, iv) virussen en andere logische bommen;
 • het direct of indirect in staat stellen van derden om illegale stoffen of producten aan te schaffen;
 • in strijd met het privé-karakter van correspondentie;
 • vertrouwelijk op grond van een wettelijke maatregel of een rechtshandeling (met name bevoorrechte interne informatie, waarvan het bezit een vorm van handel met voorkennis of schending van het beroepsgeheim zou zijn).
 • die door de mededingingsautoriteiten als verboden worden beschouwd.

6.3.5 De Handelaar verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat minderjarigen toegang krijgen tot enig erotisch of pornografisch element in de inhoud of diensten die hij op de markt brengt.

6.3.6 De Handelaar verbindt zich ertoe om op zijn website, inhoud of diensten geen hyperlinks aan te brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s met illegale elementen.

6.3.7 De Handelaar verbindt zich ertoe alle wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven die van kracht zijn op het vlak van bijstand, kwaliteit en garantie van de inhoud of diensten die hij commercialiseert. Indien nodig zal de Handelaar instaan voor de vervanging van elke gebrekkige inhoud of dienst.

6.3.8 De Handelaar verbindt zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven en bij het Franse Agentschap voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CNIL) aangifte te doen van alle bestanden die hij eventueel samenstelt op basis van de informatie die hij over Bezoekers verzamelt.

6.3.9 De Handelaar is verplicht om op zijn website de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de inhoud of de diensten die hij commercialiseert weer te geven.

6.3.10 De Handelaar verbindt zich ertoe de ethische regels en principes van de vervoerder na te leven, in verband met het gebruik van bepaalde betaalmiddelen. De Handelaar is verantwoordelijk voor de naleving van alle regels en wetten in verband met zijn activiteiten. Voor het Franse grondgebied zijn de specifieke regels met betrekking tot SMS en IVR daar beschikbaar: http://www.afmm.fr/chartes-deontologie-sms-plus/ en daar http://www.afmm.fr/chartes-sva/.

6.4 Overige verplichtingen:

6.4.1 De Handelaar onthoudt zich van uitlatingen of handelingen die van dien aard zijn dat zij het imago, de naam en/of de reputatie van MOBIYO in diskrediet kunnen brengen.

6.4.2 De Handelaar verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op de rechten die MOBIYO heeft op het MOBIYO betaalplatform. De Handelaar zal zich in het bijzonder onthouden van elke reproductie of aanpassing van het geheel of een deel van de hardware- en software-elementen die het MOBIYO-betaalplatform vormen, ongeacht het betrokken medium.

6.4.3 De Handelaar verbindt zich ertoe de striktste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot alle technische of commerciële informatie waarvan hij kennis zou krijgen bij de uitvoering van deze overeenkomst.

6.4.5 De Handelaar verbindt zich ertoe om niet te proberen om, op een wijze die als frauduleus kan worden beschouwd, de marketing van zijn inhoud of diensten via het MOBIYO-betaalplatform te vergroten.

6.4.6 De Handelaar onthoudt zich ervan het MOBIYO-betalingsplatform onder te verhuren of te verhandelen. Hij verbindt zich ertoe het MOBIYO-betaalplatform niet te gebruiken voor rekening van een derde of van een website waarvan hij niet de uitgever is.

6.4.7 De Handelaar verbindt zich ertoe de regels inzake veiligheid en gebruik van het MOBIYO-betaalplatform na te leven.

6.4.8 De Handelaar verbindt zich ertoe om alle inkomsten die hij verkrijgt uit zijn activiteit en meer bepaald in het kader van de commercialisering van de inhoud van zijn website of van zijn diensten via het MOBIYO-betaalplatform, aan te geven bij de bevoegde autoriteiten. De Handelaar verbindt zich ertoe alle belastingen te betalen die van toepassing zijn op zijn activiteit of die vereist zijn door zijn statuut. De Handelaar is als enige verantwoordelijk voor dit statuut en voor de informatie die hij opgeeft bij zijn inschrijving bij MOBIYO.

De Merchant wordt eraan herinnerd dat zijn activiteit de oprichting van een geschikte juridische structuur kan vereisen in overeenstemming met de geldende wetgeving in het land waar hij verblijft en/of actief is.

Artikel 7:  COMMISSIE EN TERUGBETALING:

7.1. Overeenkomstig artikel 2.1. schakelt de Handelaar MOBIYO in voor het beheer van de inning van de betalingen die door Bezoekers worden verricht voor de aankoop van content, virtuele goederen en/of diensten op de website van de Handelaar.

7.2. MOBIYO is verantwoordelijk voor het doen van uitbetalingen aan de Merchant die overeenstemmen met de betalingen van Bezoekers, na aftrek van MOBIYO commissies die alle kosten omvatten die worden ingehouden door MOBIYO en door de verschillende operatoren en betalingsdienstaanbieders.

7.3. De Merchant wordt via zijn MOBIYO Account op de hoogte gebracht van het bedrag van de MOBIYO commissie en van de bedragen die hem verschuldigd zijn met betrekking tot de transacties van de Bezoekers die op zijn website zijn verricht.

7.4. De aan de Handelaar verschuldigde bedragen na aftrek van de door MOBIYO gedebiteerde commissie worden voor elke transactie berekend (i) op basis van het door de Bezoeker gebruikte betaalinstrument (ii) op basis van het transactiebedrag, overeenkomstig de door MOBIYO opgestelde tarieven en het schema voor de uitbetalingen (zie artikel 12).

7.5. In verband met het gebruik van het betaalmiddel ” Credit Card (CB) “, aanvaardt de Handelaar uitdrukkelijk een administratieve vergoeding te betalen voor elke geweigerde transactie. Administratieve kosten per geweigerde transactie: € 20,00. MOBIYO zal het totaalbedrag van de terugvorderingskosten en administratieve kosten in mindering brengen op de uitbetalingen van de Merchant (of het overeenkomstige bedrag rechtstreeks aan de Merchant factureren).

Artikel 8:  BESCHIKBAARHEID VAN FONDSEN:

8.1 MOBIYO stelt de aan de Merchant verschuldigde bedragen beschikbaar op zijn MOBIYO Account vanaf het moment dat MOBIYO de gelden heeft ontvangen. MOBIYO kan deze bedragen vooraf beschikbaar stellen, zoals in het geval van transacties die via het Audiotel (IVR) of premium SMS betaalmiddel worden uitgevoerd.

8.2 Om de veiligheid, de bescherming en de toewijzing van de aan de Merchants uit te betalen gelden bij betalingen door Bezoekers te waarborgen, stort MOBIYO deze gelden op bankrekeningen die speciaal voor dit doel zijn geopend.

8.3 De door MOBIYO ten behoeve van de Merchant geïncasseerde bedragen brengen geen contractuele of wettelijke rente met zich mee, ongeacht de status van de Merchant.

ARTICEL 9:   UITBETALINGEN

9.1. De betaling aan de Handelaar van de aan hem verschuldigde bedragen, na aftrek van de door MOBIYO gedebiteerde commissie, wordt een uitbetaling genoemd.

9.2. Aanvragen van uitbetalingen:

9.2.1. Wanneer de Handelaar de terugbetaling wenst te verkrijgen van alle of een deel van de bedragen die hem verschuldigd zijn, doet hij een aanvraag via zijn MOBIYO-rekening door het “aanvraagformulier voor terugbetaling” in te vullen. Hij wordt vervolgens uitgenodigd om de aanwijzingen in zijn MOBIYO Account te volgen.

9.2.2. Bij elk verzoek tot uitbetaling verklaart de Handelaar op zijn eer via zijn MOBIYO-account i) dat de verkochte content of diensten legaal zijn, conform de geldende wetgeving en overeenstemmen met de content of diensten die de Handelaar bij zijn registratie heeft aangegeven, en ii) dat hij over alle vereiste rechten en toelatingen (en in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten) beschikt die hem het recht geven om de content of diensten te gebruiken en dus een verzoek tot uitbetaling in te dienen.

9.2.3. Indien de Handelaar geen verzoek tot uitbetaling heeft ingediend voor de bedragen die hem verschuldigd zijn en hij het MOBIYO-betalingsplatform gedurende een periode van 3 (drie) jaar niet heeft gebruikt, zal MOBIYO de Handelaar een bedrag van € 5 per maand debiteren voor het administratief beheer van de door de Handelaar niet-opgeëiste bedragen.

9.2.4 MOBIYO verricht kosteloos uitbetalingen vanaf een bedrag van € 50 dat beschikbaar is voor uitbetaling op de MOBIYO Account van de Handelaar. Indien de Merchant een uitbetaling aanvraagt voor een bedrag van minder dan € 50, zal de MOBIYO commissie worden verhoogd met het verschil tussen het door de Merchant aangevraagde bedrag en het bedrag van € 50.

9.2.5. Voor transacties via bankdomiciliëring/creditcard betaling wordt de Merchant betaald vanaf de eerste dag van Maand M+2.

9.2.6. Zodra de uitbetaling is verricht, controleert de Handelaar onmiddellijk alle aan hem betaalde bedragen en meldt elke anomalie. De Handelaar verbindt zich ertoe MOBIYO onverwijld op de hoogte te brengen van elke niet-toegestane betaling (of overboeking). Elke anomalie die niet gemeld wordt binnen 3 (drie) maanden nadat ze door de Handelaar gecontroleerd had moeten worden, zal uitgesloten worden en de Handelaar zal geen aanspraak kunnen maken op enige terugbetaling of schadevergoeding.

9.2.7. Indien de website (of dienst) van de Merchant niet beschikbaar is op het moment van de uitbetalingsverzoeken van de Merchant, behoudt MOBIYO zich het recht voor om de betaling aan de Merchant uit te stellen tot het einde van de eventuele wettelijke/administratieve betwistingstermijn van de koper.

9.3. Bedrag van de uitbetalingen:

Voor elk van de betalingswijzen waarop de uitbetaling betrekking heeft (Eenmalige betaling, betaling per minuut, Abonnementspas of Toegangsticket, zoals gedefinieerd in artikel 3), heeft MOBIYO de uitbetalingen vastgesteld die zijn vermeld in het tarieven- en uitbetalingsschema waarnaar in artikel 12 wordt verwezen.

9.4. Wijze van uitbetaling:

9.4.1. MOBIYO zal zich naar beste kunnen inspannen om de betaling uit te voeren binnen 24 tot 48 uur na ontvangst (op een werkdag) van het verzoek tot uitbetaling van de Merchant. Voor contractuele doeleinden kunnen specifieke betalingsvoorwaarden onderhandeld worden tussen MOBIYO en de Handelaar. Specifieke betalingsvoorwaarden zullen als bijlage bij dit document worden gevoegd.

9.4.2. MOBIYO kan niet instaan voor de afhandelingstermijnen door derden, zoals postdiensten, andere betalingsdienstaanbieders, telecommunicatieoperatoren en ISP’s.

9.4.3. Overeenkomstig artikel R. 551-20 van de Franse Code Monétaire et Financier (Monetair en Financieel Wetboek), kan de initiële betaling enkel geschieden door overschrijving op de betaalrekening die door de Handelaar werd opgegeven bij zijn inschrijving. Elke betaling wordt standaard uitgevoerd door overschrijving op de bankrekening van de Handelaar met gebruikmaking van de referenties die aan MOBIYO zijn verstrekt bij de registratie of zoals later bijgewerkt.

9.4.4. Eventuele bankincassokosten zijn ten laste van de Handelaar.

9.4.5. De Handelaar erkent en aanvaardt dat MOBIYO de commissie en de eventuele bedragen verschuldigd uit hoofde van geschillen (zie artikel 11) mag aftrekken van de aan de Handelaar verschuldigde bedragen.

9.4.6. Alle betalingen die overeenkomen met betalingen door Bezoekers op het MOBIYO-betaalplatform, na aftrek van de MOBIYO-commissie, worden standaard en behoudens andersluidend beding uitgevoerd in euro.

9.4.7.In het geval van een outpayment waarbij een wisselkoers betrokken is:

 • wordt de wisselkoers gebruikt die geldt op de dag van het verzoek om uitbetaling,
 • kosten voor de wisselkoers en eventuele bankincassokosten zijn voor rekening van de Merchant,
 • over het bedrag van een wisselkoerstransactie brengt MOBIYO 2% administratiekosten in rekening bij de Handelaar,
 • de Handelaar stemt er onvoorwaardelijk mee in de kosten van wisselkoersfluctuaties te dragen wanneer aan de Handelaar een uitbetaling wordt gedaan uit fondsen die vooraf beschikbaar zijn gesteld (d.w.z. voordat MOBIYO in het bezit is van de fondsen). De Handelaar stemt ermee in dat MOBIYO de wisselkoersschommelingen die zich voordoen tussen de datum van de vooruitbetaling en de datum waarop MOBIYO de betrokken bedragen terugvordert, mag aftrekken van toekomstige vooruitbetalingen aan de Handelaar of de terugbetaling ervan mag vragen indien deze schommelingen meer dan 3% bedragen.

9.4.8. In geval van internationale transacties stemt de Handelaar ermee in dat belastingen, inhoudingen en andere bronheffingen in voorkomend geval lokaal van toepassing kunnen zijn en de voorwaarden voor uitbetalingen door MOBIYO kunnen wijzigen.

Artikel 10:  VERKLARINGEN EN OVEREENKOMST INZAKE BEWIJS

10.1. De MOBIYO Rekening bevat een overzicht van de verrichtingen uitgevoerd op de website van de Handelaar via het MOBIYO betalingsplatform, zoals uiteengezet in artikel 7.4. en 7.5.

10.2. MOBIYO bewaart informatie met betrekking tot betalingen door bezoekers en commissies ontvangen door MOBIYO gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de laatste transactie. MOBIYO geeft de Merchant toegang tot deze informatie, gepresenteerd in de vorm van maandelijkse overzichtsoverzichten (downloadbaar en afdrukbaar) op de MOBIYO Account van de Merchant.

10.3. Voor de duur van deze overeenkomst zullen de door het MOBIYO-betalingsplatform verstrekte statistieken als enige basis dienen voor de registratie van betalingen (de statistieken zijn gebaseerd op de artikel 10.4 bronnen) en het doen van uitbetalingen aan de Merchant, waarmee de Merchant onvoorwaardelijk instemt.

10.4. Teneinde de meest strikte transparantie en onpartijdigheid te handhaven met betrekking tot de uitgevoerde betalingstransacties, zullen de partijen als enige statistieken die geldig zijn in geval van een geschil, beschouwen als de statistieken die worden geproduceerd door de statistieken van het MOBIYO platform te vergelijken met:

 • Voor betalingen waarbij een telecommunicatie-exploitant is betrokken: de statistieken van de betrokken telecommunicatie-exploitant.
 • Voor betalingen met een bankpas/creditcard: de statistieken van de aanbieder van bankdiensten die de MOBIYO-overeenkomst voor verkoop op afstand heeft ondertekend en die de betaling voor de desbetreffende transacties heeft geïnd.
 • Voor betalingen met elektronische portemonnees of derde dienstverleners: de statistieken van de ondernemingen die deze betaalmiddelen verstrekken.

Artikel 11:  ANTI-FRAUDE EN GELDERLIJKE WETGEVING, ONBETALINGEN

11.1 Wetgeving inzake fraudebestrijding en het witwassen van geld:

11.1.1 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verbindt de handelaar zich ertoe de geldende wetgeving inzake fraudebestrijding en het witwassen van geld na te leven. Hij verbindt zich er meer in het bijzonder toe om met voortvarendheid te reageren op elk verzoek van MOBIYO of van enige gerechtelijke (of administratieve) autoriteit met betrekking tot zijn activiteit.

11.1.2 Elke inbreuk door de Handelaar op de wetgeving ter bestrijding van fraude en het witwassen van geld vormt een bijzonder zware inbreuk die de ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengt onder de voorwaarden vermeld in artikel 19.

11.1.3 De Handelaar verbindt er zich toe om tijdens de duur van deze overeenkomst binnen de 72 uur te antwoorden op elk verzoek van MOBIYO of van elke gerechtelijke (of administratieve) overheid met betrekking tot zijn activiteit en de betalingen uitgevoerd op zijn website. Hij verbindt zich er bovendien toe om elke gerechtelijke (of administratieve) overheid op eenvoudig verzoek fysieke toegang te verlenen tot de gegevens.

11.1.4 In geval van fraude te wijten aan de nalatigheid van de Handelaar in zijn gebruik van het MOBIYO-betalingsplatform, zal geen enkele terugbetaling worden uitgevoerd. Indien de betrokken bedragen reeds werden uitbetaald, aanvaardt de Handelaar dat de overeenkomstige bedragen worden afgetrokken van het bedrag van zijn uitbetalingen of worden terugbetaald aan MOBIYO, ongeacht de datum waarop de fraude zich heeft voorgedaan.

11.1.5 In geval van fraude of poging tot fraude door de Handelaar bij het gebruik van het MOBIYO-betaalplatform, zal geen enkele terugbetaling van de betrokken bedragen aan de Handelaar worden gedaan. Fraude en/of poging tot fraude bij het gebruik van het MOBIYO-betaalplatform vormt een bijzonder ernstige tekortkoming die de ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengt onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 19.

11.1.6 Alle bedragen die voortvloeien uit frauduleuze transacties of witwasoperaties zullen door MOBIYO worden ingehouden in afwachting van een interne beslissing van MOBIYO, of een gerechtelijke of administratieve beslissing.

11.2 Frauduleuze betalingen – Geschillen:

11.2.1 In geval van frauduleuze betaling door een Bezoeker, gerelateerd aan diefstal van een mobiele telefoon, bankpas, verduistering van een telefoonlijn of nummer, en meer in het algemeen in geval van fraude met betrekking tot een element waarover MOBIYO geen controle heeft, zal geen uitbetaling aan de Handelaar plaatsvinden. Indien het bedrag in kwestie reeds op de MOBIYO-rekening van de Handelaar werd gecrediteerd of het voorwerp uitmaakt van een voorafbetaling, aanvaardt de Handelaar dat de overeenkomstige bedragen worden afgetrokken van het bedrag van zijn voorafbetalingen of worden terugbetaald aan MOBIYO, ongeacht de datum waarop de fraude zich heeft voorgedaan.

11.2.2 Indien de transactie van een Bezoeker op het MOBIYO betalingsplatform om inhoud, virtuele goederen en/of een dienst te verwerven onbetaald blijft, om welke reden dan ook (en meer bepaald in geval van betwiste of geweigerde transacties, met name door de banken), stemt de Handelaar ermee in dat de overeenkomstige bedragen worden afgetrokken van het bedrag van zijn uitbetalingen (of toekomstige uitbetalingen) of worden terugbetaald aan MOBIYO, indien het bedrag reeds het voorwerp uitmaakte van een uitbetaling en ongeacht de datum van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de onbetaalde transactie.

11.2.3 In geval van vermoeden van een onbetaalde transactie kan MOBIYO, ter bescherming tegen de risico’s die dergelijke transacties met zich meebrengen, het volledige bedrag dat verdacht wordt inhouden totdat alle twijfels hierover zijn weggenomen. MOBIYO zal dan overgaan tot een uitbetaling van de ingehouden bedragen.

11.3 Informatie aan de Handelaar: De Handelaar wordt via zijn MOBIYO Account op de hoogte gebracht van elke weigering van MOBIYO om een uitbetaling te doen en/of van elke inhouding van een uitbetaling, en er wordt een gemotiveerde verklaring gegeven (binnen de wettelijk toegestane grenzen).

Bericht: De geweigerde transactie brengt de betaling met zich mee van een chargeback fee en een administratieve kost aan Mobiyo (Cf artikel 7.5).

Artikel 12: TARIEVEN EN UITBETALINGSLIJST

12.1. Behoudens andersluidende bepalingen in deze bijlage kan het door MOBIYO opgestelde tarieven- en betalingsschema worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.mobiyo.com

12.2. De tarieven en het schema voor de afbetalingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd om rekening te houden met de tariefvoorwaarden die door de telecommunicatieoperatoren en de verschillende dienstverleners op de markt op MOBIYO worden toegepast. In geval van een wijziging die de aan de Handelaar verschuldigde aflossingen vermindert, verbindt MOBIYO zich ertoe de Handelaar hiervan onverwijld en uiterlijk 8 werkdagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe aflossingspercentages op de hoogte te brengen (per e-mail of via de MOBIYO Account van de Handelaar). Indien de Handelaar de nieuwe tarieven niet wenst te aanvaarden, kan hij de overeenkomst beëindigen onder de voorwaarden vermeld in artikel 19. In het andere geval wordt de Handelaar geacht de wijziging van het tarief te hebben aanvaard.

12.3. In verband met het gebruik van het betaalmiddel ” Credit Card (CB) ” aanvaardt de Handelaar uitdrukkelijk een terugvorderingsvergoeding en een administratieve vergoeding te betalen voor elke geweigerde transactie (Cf. artikel 7.5.)

Artikel 13: KLANTENSERVICE

13.1. Hulp aan handelaren

Om Handelaren te assisteren bij het gebruik van het MOBIYO-betalingsplatform en meer in het bijzonder om hun vragen te beantwoorden met betrekking tot:

 • Installatie en configuratie van het MOBIYO-betalingsplatform;
 • Hoe de MOBIYO Account werkt;
 • Uitbetalingen;
 • De voorgestelde betaalmethoden en activering van bepaalde specifieke soorten betalingen;
 • Veiligheid van het MOBIYO-betalingsplatform;
 • Beschikbaarheid van het MOBIYO-betalingsplatform;
 • Maatregelen ter bestrijding van fraude en het witwassen van geld.

MOBIYO biedt een hulplijn voor Merchants beschikbaar:

 • 24 uur per dag bereikbaar via het volgende e-mail adres:merchant-support@mobiyo.com;
 • Telefonische hulplijn, geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, van maandag tot vrijdag; voor bellers uit heel Europa: +33 (0)1 71 25 55 55

13.2. Hulp bij transacties

Om Bezoekers te helpen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van een betaling via het MOBIYO-betalingsplatform, of die illegale activiteiten of inhoud willen melden, of die het slachtoffer zijn van fraude, stelt MOBIYO voor Bezoekers een dienst voor hulp bij transacties beschikbaar:

 • 24 uur per dag contact via het volgende e-mail adres: customer-support@mobiyo.com ;
 • Telefonische hulplijn, geopend van 9.00 tot 18.00 uur, van maandag tot vrijdag; voor bellers uit heel Europa: +33 (0)1 71 25 55 55

Artikel 14: BESCHIKBAARHEID VAN HET MOBIYO-bETALINGSPLATFORM

14.1 MOBIYO streeft naar een optimale kwaliteit van haar betaaldiensten. MOBIYO doet haar uiterste best om een maandelijkse beschikbaarheidsgraad van 99,5% te handhaven voor het MOBIYO-platform, onderhoudsperioden uitgezonderd. MOBIYO zal haar best doen om de Handelaar op voorhand in te lichten over elke onderhoudsoperatie die waarschijnlijk een tijdelijke stillegging van het MOBIYO-betalingsplatform met zich zal meebrengen.

14.2. De Handelaar wordt ervan op de hoogte gebracht dat toegang tot een internetnetwerk en/of tot het netwerk van een telecommunicatieprovider noodzakelijk is om het MOBIYO-betalingsplatform te kunnen gebruiken.

14.3. De Handelaar is geïnformeerd en aanvaardt dat MOBIYO niet in staat is om elementen buiten haar controle te garanderen, in het bijzonder: 

 • geen uitval van het Internet netwerk en/of ISP netwerk, waardoor sommige of alle Bezoekers geen toegang hebben tot de mogelijkheid om een betaling te doen via het MOBIYO betalingsplatform
 • geen storing van telecommunicatie-exploitanten, waardoor sommige of alle Bezoekers geen toegang hebben tot de mogelijkheid om via het MOBIYO-betalingsplatform een betaling te verrichten met gebruikmaking van hun telecommunicatiemiddelen.

14.4 MOBIYO garandeert niet de compatibiliteit van de hardware of software van de Merchant met het MOBIYO betaalplatform. De MOBIYO oplossing voldoet aan de hoogste normen van veiligheid en compatibiliteit op de markt. Het is aan de Handelaar om de nodige tests uit te voeren en, indien nodig, contact op te nemen met de MOBIYO Klantendienst (zie artikel 13), om er zeker van te zijn dat het MOBIYO-betaalplatform volledig operationeel is op zijn website.

Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID

15.1 De Handelaar erkent en aanvaardt formeel dat MOBIYO niet aansprakelijk kan worden gesteld, direct noch indirect, onder welke noemer en op welke grond dan ook, voor enige schade die voortvloeit uit:

 • een astructuur, ongeacht de oorzaak.
 • overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 20 van deze overeenkomst.
 • gebruik van inhoud of diensten verboden door de bepalingen van deze overeenkomst.
 • indringing door derden in het IT-systeem van de Merchant.
 • de aard, kwaliteit, hoeveelheid of inhoud van de informatie, gegevens en bestanden die op de website van de Handelaar zijn vrijgegeven, ongeacht of deze gratis of betaald zijn.
 • enige commerciële schade, verlies van klanten, verlies van orders, commerciële verstoring, verlies van winst, imago of merkimago of enige rechtsvordering ingesteld tegen de Merchant door enige partij als gevolg van de inhoud of diensten van de Merchant.
 • uitval van het internetnetwerk en/of uitval door telecommunicatie service providers en operators en/of payment service providers.
 • Indirecte (of soortgelijke) schade als gevolg van het gebruik van MOBIYO door De Merchant.

15.2 Indien een derde MOBIYO aansprakelijk probeert te stellen op welke grond dan ook als gevolg van de inhoud of diensten van door de Merchant gepubliceerde websites, verbindt de Merchant zich ertoe MOBIYO op verzoek schadeloos te stellen voor alle opgelegde boetes en alle juridische kosten die MOBIYO heeft moeten maken ter verdediging (met inbegrip van eventuele advocatenhonoraria en expertgetuigenvergoedingen).

Notitie: De inhoud of diensten van de Handelaar worden noch gepubliceerd noch gehost door MOBIYO.

15.3 De Handelaar erkent verder dat:

 • MOBIYO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de Bezoeker van de content of diensten van de Merchant, en meer in het bijzonder van de content, virtuele goederen en/of diensten verkregen via het MOBIYO betaalplatform. De Handelaar aanvaardt derhalve de aansprakelijkheid voor alle verlies en schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, die de Bezoeker kan lijden als gevolg van de inhoud of diensten van de Handelaar. Bijgevolg is de Handelaar als enige verantwoordelijk voor elk geschil met een derde partij met betrekking tot de op zijn website verspreide informatie en van zijn content of diensten. De Handelaar is tevens als enige aansprakelijk jegens Bezoekers indien de voorgestelde content of diensten naar aard, kwaliteit of kwantiteit niet overeenstemt met het aanbod en de reclame van de Handelaar.
 • MOBIYO kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-levering, te wijten aan de Handelaar, aan de Bezoeker van de voorgestelde content of dienst, hetzij door een technische of hardwarefout, hetzij door het niet bestaan of de niet-beschikbaarheid van de content of dienst vermeld in het aanbod van de Handelaar.

Note: In geen geval levert MOBIYO de inhoud of service van de Merchant. Deze handeling wordt uitgevoerd vanaf de website van de Merchant. MOBIYO is slechts een payment service provider en heeft niet de mogelijkheid om de content of diensten van de Merchant te leveren, verwijderen of wijzigen.

 • De Merchant verbindt zich er verder toe om MOBIYO onverwijld, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, op de hoogte te brengen van alle klachten, rechtsvorderingen, inbreuken of vorderingen met betrekking tot de inhoud, virtuele goederen en/of diensten die via het MOBIYO-betaalplatform te koop worden aangeboden.
 • De Handelaar is als enige aansprakelijk voor enig verlies of nadeel, materieel of immaterieel, geleden door MOBIYO als gevolg van het onrechtmatige of inadequate gebruik door de Handelaar van het MOBIYO-betaalplatform.

15.4 MOBIYO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het ongeoorloofde gebruik van het paswoord van de Handelaar en dus voor het ongeoorloofde gebruik van zijn MOBIYO Account. De Handelaar verbindt zich ertoe MOBIYO onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord en/of MOBIYO Account.

15.5 De Handelaar is als enige aansprakelijk voor alle kosten die gemaakt worden om zijn website en de inhoud of diensten ervan online te houden. MOBIYO host geen content of dienst.

15.6 MOBIYO wijst alle verantwoordelijkheid af indien de Handelaar weigert of nalaat om de MOBIYO betaalscripts (of MOBIYO API betalingsverzoeken) op zijn website bij te werken, in overeenstemming met de instructies van MOBIYO.

15.7 MOBIYO wijst alle verantwoordelijkheid af indien de website van de Handelaar verbonden is met het MOBIYO-betalingsplatform in strijd met een contract of een exclusiviteitsovereenkomst die de Handelaar met een derde partij heeft gesloten.

15.8 MOBIYO wijst alle verantwoordelijkheid af indien de Handelaar nalaat de bedragen te declareren die hij ontvangt uit de marketing van zijn content of diensten via het MOBIYO-betaalplatform.

15.9 MOBIYO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Handelaar zich bij de uitoefening van zijn activiteiten niet houdt aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Artikel 16: CITERING, PROMOTIE EN ADVERTENTIE

16.1 Voor de duur van deze overeenkomst geeft de Handelaar MOBIYO de uitdrukkelijke toestemming om, onder de voorwaarden van een niet-exclusieve en kosteloze wereldwijde licentie, de website van de Handelaar te citeren als MOBIYO-klant en de inhoud of diensten van de Handelaar voor te stellen ter promotie van het MOBIYO-betaalplatform.

16.2 De Handelaar verbindt zich ertoe om MOBIYO hiertoe alle nodige toelatingen te bezorgen.

Artikel 17: INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1 De website, de diensten en het betalingsplatform van MOBIYO zijn, samen met alle inhoud, teksten, databases, grafische elementen, software, applicaties, scripts, API, visuele en audiovisuele elementen waaruit zij bestaan, het exclusieve eigendom van MOBIYO en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

17.2 Behalve de licenties die in het kader van deze overeenkomst worden verleend, verwerft geen van de partijen krachtens deze overeenkomst enig intellectueel eigendomsrecht op enig element dat aan de andere partij toebehoort.

17.3 Krachtens deze overeenkomst verleent MOBIYO de Handelaar voor de duur en wereldwijd een uitsluitend niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de MOBIYO website om zijn MOBIYO Account te raadplegen.

17.4 MOBIYO verleent de Handelaar in het kader van deze overeenkomst, voor de duur van de overeenkomst en wereldwijd, tevens een uitsluitend niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op de MOBIYO betaalscripts (of API betaalverzoeken), zodat deze gebruikt en weergegeven kunnen worden op de website van de Handelaar. Deze licentie wordt uitsluitend verleend voor de doeleinden van deze overeenkomst en meer in het bijzonder voor de operationele vereisten van het MOBIYO-betalingsplatform. In geen geval is de Handelaar gemachtigd om gratis of tegen vergoeding enig element te verspreiden dat deel uitmaakt van de MOBIYO betaalscripts (of MOBIYO betaalverzoeken).

17.5 De Handelaar verbindt zich er verder toe om het MOBIYO betaalscript (of MOBIYO betalingsverzoek) of enig element dat toebehoort aan MOBIYO niet te wijzigen, te disassembleren, te decompileren of op enige andere wijze de werking ervan te trachten te verhinderen.

17.6 Ten slotte verbindt de Handelaar zich ertoe het merk MOBIYO niet te verwijderen van enig element dat door MOBIYO ter beschikking wordt gesteld.

17.7 Het MOBIYO handelsmerk is een gedeponeerd handelsmerk in eigendom van MOBIYO. Deze overeenkomst verleent geen licentie of machtiging om het MOBIYO handelsmerk te reproduceren. De Handelaar verbindt zich ertoe het MOBIYO handelsmerk niet te reproduceren of te trachten te reproduceren op zijn website, inhoud of diensten (met uitzondering van elementen die aan de Handelaar in licentie werden gegeven en die het MOBIYO handelsmerk kunnen dragen, zonder dat dit de Handelaar het recht geeft om het te reproduceren of te wijzigen). De Handelaar verbindt zich er verder toe het MOBIYO handelsmerk niet te reproduceren of te trachten te reproduceren op een directory of een URL zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MOBIYO. De Handelaar verbindt zich er verder toe niet te proberen zijn website voor te stellen of op te nemen door gebruik te maken van het merk MOBIYO.

17.8. MERCHANT blijft de enige eigenaar van alle inhoud of diensten. 17.9. De handelaar verleent aan MOBIYO een niet-exclusieve licentie op de inhoud of diensten van de handelaar die beschikbaar zijn via het betaalmiddel MOBIYO. De bovenstaande licentie is een royalty-vrije wereldwijde licentie verleend voor de duur van de overeenkomst. De licentie is strikt beperkt tot de behoeften en vereisten van de betalingsdiensten van de overeenkomst en er worden aan MOBIYO geen rechten verleend buiten het gebied van de betalingsdiensten (d.w.z. de licentie kan enkel door MOBIYO worden gebruikt om de MERCHANT betalingsdiensten aan te bieden). Op dezelfde manier zal MOBIYO het recht hebben om haar betalingspartner sublicenties te verlenen die enkel en alleen vereist zijn om de betalingsdiensten aan de MERCHANT te verlenen (d.w.z. de licentie kan enkel door de betalingspartners van MOBIYO worden gebruikt om de betalingsdiensten aan de MERCHANT te verlenen). De MERCHANT blijft te allen tijde de enige verantwoordelijke voor haar inhoud of diensten ten opzichte van de eindgebruikers. Bovenstaande licentie vervangt MOBIYO (of MOBIYO betaalpartners) niet ten opzichte van de MERCHANT, met name niet voor garanties of verantwoordelijkheden.

Artikel 18: PERSOONLIJKE GEGEVENS

18.1 MOBIYO verzamelt en verwerkt gegevens over de Merchant om de Merchant in staat te stellen zich te abonneren op de dienst, toegang te krijgen tot zijn MOBIYO Account en betaling te verkrijgen van de bedragen die door MOBIYO worden geïnd onder de voorwaarden van deze overeenkomst. De gegevens worden verzameld zolang de Handelaar de diensten van MOBIYO blijft gebruiken en gedurende een periode van 5 jaar daarna. De gegevens bevinden zich in Frankrijk volgens de beste beveiligingspraktijken.

18.2. Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Handelaar recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de persoonlijke gegevens die hij aan MOBIYO heeft verstrekt. MOBIYO verklaart dat zij deze verwerking van persoonlijke gegevens heeft geregistreerd via haar privacy controller. Bovendien voldoet MOBIYO aan de Unieke Machtiging AU3 van de CNIL (met betrekking tot het witwassen van geld) en beschikt zij over een machtiging om samen te werken met het bedrijf SETEX dat gevestigd is op het grondgebied van Madagaskar, met het oog op de controle van de geldigheid van de documenten van de Handelaar (besluit DF-2012-055 van de CNIL).

18.3 Ten behoeve van haar activiteiten en diensten, en in het bijzonder om de goede werking ervan te bevorderen, maakt het MOBIYO-betaalplatform gebruik van een systeem van cookies. Deze cookies kunnen gegevens bevatten over de identificatie van de Handelaar en zijn browsergeschiedenis op de websites en diensten van MOBIYO.

De cookies kunnen worden geblokkeerd of verwijderd via de browseropties van de Merchant (d.w.z. “Google Chrome”: druk op Ctrl + Maj + Suppr; “Internet Explorer”: druk op Alt+X en selecteer vervolgens Internet Option box, “Mozilla firefox”: Klik op het Firefox-menu en selecteer Opties)

Opmerking: Voor bepaalde diensten kan het nodig zijn cookies in te schakelen.

18.4 De Handelaar heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens via zijn MOBIYO Account. Hij kan ook contact opnemen met MOBIYO op het volgende adres:privacy@mobiyo.com

18.5 MOBIYO informeert de Handelaar dat zij alle gegevens openbaar zal maken die door een gerechtelijke (of administratieve) autoriteit worden vereist.

Artikel 19: BEËINDIGING, EINDE VAN DE OVEREENKOMST

19.1 Beëindiging zonder oorzaak:

Tenzij anders is bepaald in de bijlage bij deze overeenkomst: Elk van de partijen kan deze overeenkomst te allen tijde en zonder oorzaak of schadevergoeding beëindigen door middel van een opzeggingstermijn van 8 dagen per e-mail aan de andere partij. De partij die de e-mail ontvangt, heeft twee werkdagen de tijd om de ontvangst ervan te bevestigen. Bij gebreke van dergelijke bevestiging dient de partij die de overeenkomst wenst te beëindigen haar kennisgeving van beëindiging per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te herhalen aan de andere partij. De opzegging wordt dan van kracht 15 dagen na de eerste aanbieding ter bezorging van deze aangetekende brief.

19.2 Beëindiging wegens niet-naleving van deze overeenkomst:

 1. i) Indien de handelaar zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt, behoudt MOBIYO zich het recht voor om de toegang van de handelaar tot zijn MOBIYO Account op te schorten voor een periode van 10 dagen en/of totdat de handelaar aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.
 2. ii) Na afloop van deze periode, en/of indien de vastgestelde tekortkoming i) van bijzonder ernstige aard is, ii) niet kan worden gecorrigeerd of verholpen door de Handelaar, kan MOBIYO deze overeenkomst automatisch beëindigen, zonder opzegtermijn of schadevergoeding.

19.3 Andere gronden voor beëindiging:

Deze overeenkomst kan automatisch worden beëindigd, zonder opzegtermijn of schadevergoeding:

 1. a) indien gedurende een periode van 6 maanden geen Bezoekers toegang hebben tot de content of diensten van de Merchant of indien de website van de Merchant gedurende een periode van 6 maanden niet beschikbaar is;
 2. b) indien de Merchant in strijd handelt met zijn anti-fraude en witwasverplichtingen, zoals uiteengezet in artikel 11;
 3. c) indien de Handelaar nalaat de in artikel 3 gevraagde informatie en bewijsstukken te verstrekken en/of opzettelijk onjuiste of achterhaalde informatie verstrekt;
 4. d) indien de Handelaar meer dan één registratie verricht op het MOBIYO-betaalplatform zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOBIYO.

19.4 Einde van de overeenkomst:

 1. a) Aan het einde van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, verbindt de Handelaar zich ertoe het gebruik van alle websites en diensten van MOBIYO te staken en meer in het bijzonder elk element dat aan MOBIYO toebehoort en nog in zijn bezit is, terug te geven of te verwijderen. De Handelaar verbindt er zich in het bijzonder toe om op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid alle MOBIYO betaalscripts (of MOBIYO betalingsverzoeken) te verwijderen van de websites die hij publiceert.

De Handelaar is ervan op de hoogte en aanvaardt uitdrukkelijk dat deze overeenkomst geen beding van terugneembaarheid bevat. De Handelaar verbindt er zich toe om de elementen die toebehoren aan MOBIYO noch rechtstreeks noch onrechtstreeks te gebruiken na afloop van deze overeenkomst.

 1. b) In geval van beëindiging zonder oorzaak of van het einde van deze overeenkomst, zal MOBIYO overgaan tot de terugbetaling van de aan de Handelaar verschuldigde sommen.
 2. c) In geval van beëindiging op grond van de niet-nakoming door de Handelaar van één of meer contractuele verplichtingen, zal MOBIYO de aan de Handelaar verschuldigde bedragen terugbetalen zodra de Handelaar heeft voldaan aan alle verzoeken die voortvloeien uit de tekortkoming die aanleiding gaf tot de beëindiging.
 3. d) In geval van beëindiging wegens fraude, het witwassen van geld of enige andere criminele activiteit, zal MOBIYO overgaan tot de terugbetaling van de aan de Handelaar verschuldigde bedragen op vertoon van een gerechtelijke (of administratieve) beslissing die MOBIYO machtigt tot de terugbetaling en op voorwaarde dat de betrokken bedragen nog steeds in handen zijn van MOBIYO en niet van een gerechtelijke (of administratieve) autoriteit.

Artikel 20: OVERMACHT

20.1 De bepalingen van deze overeenkomst zijn niet van toepassing in geval van overmacht waardoor een van de partijen wordt vertraagd of verhinderd in de nakoming van haar verplichtingen.

20.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende, onbedwingbare en onvoorzienbare gebeurtenis, zoals erkend in de jurisprudentie, die een of beide partijen verhindert de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen na te komen.

20.3. Als gevallen van overmacht, naast die welke algemeen erkend zijn door de juridische precedenten, worden uitdrukkelijk beschouwd : aardbevingen, brand, storm, overstroming, staking, oorlog, terroristische aanslagen.

20.4 De partij die zich beroept op overmacht als reden voor het niet nakomen van haar verplichtingen zal:

 • de andere partij op de hoogte stellen van het feit dat zich een geval van overmacht voordoet, met vermelding van de precieze aard, het begin en de geschatte duur van de gebeurtenis;
 • Nemen onverwijld alle passende maatregelen om de situatie te verhelpen en, ongeacht de omstandigheden, de gevolgen ervan te beperken.

20.5 Indien de gebeurtenis die overmacht oplevert langer dan één (1) maand duurt vanaf de datum van kennisgeving aan de andere partij, kan deze overeenkomst naar keuze van elke partij worden beëindigd, zonder schadevergoeding, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die binnen een termijn van tien (10) dagen aan de andere partij wordt verzonden.

20.6. Indien de gebeurtenis die overmacht oplevert, minder dan een maand duurt, worden de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, opgeschort voor de duur van de gebeurtenis. Zodra de gebeurtenis voorbij is, zal de normale uitvoering van deze overeenkomst worden voortgezet.

Artikel 21: OVERIGE STIPULATIES

21.1 Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig worden verklaard of worden geacht ongeldig te zijn op grond van een wet of regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen alle overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte behouden. De partijen komen overeen in dat geval de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een bepaling die qua inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij het doel dat de partijen met de te vervangen bepaling nastreven.

21.2 Deze overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en annuleert elke eerdere overeenkomst met betrekking tot hetzelfde voorwerp.

21.3 De partijen komen overeen dat MOBIYO op elk moment haar diensten en/of de voorwaarden van deze overeenkomst kan wijzigen, met name in het licht van technische en feitelijke wijzigingen in de regelgeving en de technologieën die verband houden met de dienst. De Handelaar zal systematisch per e-mail op de hoogte worden gebracht van de actualisering van deze overeenkomst. Het is aan de Handelaar om regelmatig de meest recente versie van deze overeenkomst te raadplegen op de website van MOBIYO (https://www.mobiyo.com/algemene-voorwaarden/). MOBIYO verbindt zich ertoe om de Handelaar te informeren in geval van wezenlijke wijzigingen aan deze overeenkomst. Onder “wezenlijke wijzigingen” wordt verstaan alle wijzigingen met betrekking tot essentiële elementen die rechtstreeks van invloed zijn op de uitvoering van deze overeenkomst.

21.4 In geen geval mag de Handelaar deze overeenkomst of een van zijn rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst afstaan of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MOBIYO.

21.5 In geen geval mag deze overeenkomst worden beschouwd als vaststaand tussen MOBIYO en de Handelaar:

 • een de factovennootschap;
 • of een vennootschap of elke andere situatie die een wederzijdse vertegenwoordiging of een hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van hun respectieve schuldeisers inhoudt.
  Bijgevolg hebben de partijen besloten dat hun samenwerking uitsluitend wordt beheerst door de bepalingen van deze overeenkomst.

21.6 Tenzij anders bepaald, kan alle informatie voorzien in deze overeenkomst naar goeddunken van MOBIYO worden meegedeeld: i) door middel van een e-mail verzonden naar het adres dat door de Handelaar bij de registratie werd opgegeven en door de Handelaar up-to-date wordt gehouden, ii) door kennisgeving op het MOBIYO-account van de Handelaar.

ARTICEL 22: TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE

22.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Franse recht, waarmee de Handelaar uitdrukkelijk instemt.

22.2 Aangezien de dienst in Parijs wordt uitgevoerd, vallen geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geschikt, onder de bevoegdheid van het Hof van Beroep van Parijs.

Connect with us